čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Centrum nejvyššího poznání s.r.o. (dále jen „Společnost“) se sídlem Hlavní 60, Zubří, PSČ 756 54, IČ: 28519094, DIČ: CZ28519094 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84029, upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran („Společnost“ a „Uživatel“) vznikající v souvislosti se službami poskytovanými Společností prostřednictvím uživatelských rozhraní webů www.centrumnejpoznani.cz, www.cchi-kung.com, www.dolorescannon.cz, www.dolorescannon.sk, www.skolanejpoznani.cz (dále jen „Portály“) a provozovny Dům Harmonie (dále jen „Provozovna“).
 2. Tyto Podmínky dále upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Společností a Uživatelem prostřednictvím Portálů, jejímž předmětem jsou výrobky a produkty (zejména knihy), které Společnost distribuuje (dále jen „Zboží“).
 3. Uživatelem je dále jakýkoli spotřebitel, který se Společností uzavřel smlouvu o koupi Zboží.
 4. Znění těchto Podmínek, včetně veškerých jejich součástí a příloh, může Společnost kdykoli měnit či doplňovat bez předchozího upozornění Uživatele s tím, že změna je platná a účinná okamžitě po zveřejnění nového znění Podmínek na Portálech. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění Podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

čl. 2
Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Na základě těchto údajů je Uživateli vystaven daňový doklad.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení na straně Společnosti, resp. jejích obchodních partnerů.
 6. Předpokladem uzavření smlouvy o koupi Zboží je provedení objednávky Zboží, a to odesláním příslušného objednávkového formuláře. Provedením objednávky Uživatel prohlašuje, že
 • u Společnosti závazně objednává Zboží;
 • se plně seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a považuje je za závazné;
 • veškerá ujednání Podmínek jsou pro Uživatele jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

čl. 3

Nákup Zboží

 1. Objednávka Zboží provedená na Portálu se považuje za návrh Uživatele na uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany Společnosti Uživateli. Uživatel prohlašuje, že provedením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy na dálku. Potvrzení objednávky doručí Společnost bez zbytečného odkladu na e-mail Uživatele uvedený v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.
 2. Před zasláním objednávky Společnosti je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Uživatel Společnosti kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Uživatele“).
 3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 5. Společnost si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Společnosti nelze spravedlivě požadovat uzavření kupní smlouvy, a to například z důvodu porušení dříve uzavřených smluv mezi Společností a konkrétním Uživatelem. Společnost si vyhrazuje právo nedodat Zboží mimo země Evropské unie.
 6. Pokud Společnost nehodlá potvrdit objednávku dle předchozího bodu, bude bez zbytečného odkladu Uživatele o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu.
 7. Webové rozhraní Portálu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a nákladů za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 8. Uživatel je na základě kupní smlouvy povinen uhradit Společnosti kupní cenu za Zboží, která je uvedena u příslušného Zboží na Portálu, a Zboží převzít. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, společně s kupní cenou za Zboží je Uživatel povinen uhradit náklady na dodání Zboží do místa dodání.
 9. V případě bezhotovostní platby je Uživatel povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.
 10. Zboží je Uživateli doručeno poštou, resp. prostřednictvím přepravních služeb. Zboží lze doručit i na dobírku.
 11. Uživatel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží i bez uvedení důvodu, a to bez ohledu na způsob převzetí Zboží či provedení platby („Odstoupení“). V takovém případě je povinen Zboží vrátit v nepoškozeném stavu a bez vad zpět Společnosti. Odstoupení od smlouvy Uživatel Společnosti zašle nebo předá ve 14denní lhůtě od převzetí Zboží. Uživatel může pro Odstoupení využít vzor, který je uveden v příloze těchto Podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro Odstoupení, postačuje odeslat Odstoupení Společnosti před uplynutím 14denní lhůty od převzetí Zboží, a to písemnou formou na adresu sídla Společnosti nebo emailem na emailovou adresu vitej@centrumnejpoznani.cz.
 12. V případě Odstoupení je Uživatel povinen do 14 dnů od Odstoupení vrátit nebo zaslat Zboží na adresu sídla Společnosti. Při zasílání je Uživatel povinen Zboží zabalit nejlépe do původního obalu, jinak do jiného vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení Zboží, a přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a formulář Odstoupení.
 13. V případě řádného Odstoupení vrátí Společnost Uživateli kupní cenu Zboží a náklady na dodání Zboží, které od něj přijala, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy budou současně splněny tyto podmínky: a) Společnosti bylo doručeno Odstoupení, b) Společnost obdržela vrácené Zboží.
 14. Jestliže Uživatel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Uživateli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 15. Pro vrácení kupní ceny Zboží a nákladů na dodání Zboží bude použit stejný platební prostředek, který Uživatel použil pro úhradu kupní ceny Zboží, ledaže se strany dohodnou jinak.
 16. Uživatel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Uživatele, je Společnost oprávněna vůči Uživateli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vrácenou částku.
 17. V případě Odstoupení nese přímé náklady v souvislosti s vrácením zboží Uživatel, zejména náklady vrácení Zboží Společnosti.
 18. Uživatel nemůže provést Odstoupení v případě, kdy Zboží z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Vynětím z obalu se rozumí zejména případ, kdy uživatel sejme ze Zboží ochrannou fólii obalu nebo podobný ochranný prostředek chránící obsah Zboží před hygienickým či jiným znehodnocením.

Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Společnost odpovídá Uživateli, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména že má složení (obsah), které Společnost nebo výrobce popsali nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu a prezentaci Zboží, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů České republiky.
 3. Během šesti měsíců od převzetí Zboží se předpokládá, že vada Zboží existovala již při převzetí Zboží. Nemá-li pak Zboží výše uvedené vlastnosti, může Uživatel požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Uživatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Uživatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Uživatel i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.
 5. Právo z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Společnost není povinna nároku Uživatele vyhovět, pokud prokáže, že Uživatel před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 6. Společnost neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 7. Uživatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Uživatele vnější událost.
 8. Uživatel je povinen oznámit vadu Zboží Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 9. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy, s ohledem na povahu Zboží buď odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo vrácení kupní ceny na základě Odstoupení.
 10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má Uživatel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.
 11. Reklamace včetně nároku na odstranění vady musí být uplatněna u Společnosti. Společnost je povinna Uživateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Společnost nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě.

čl. 4
Práva třetích osob

 1. Společnost je oprávněna poskytovat službu nakladatelství a distribuce knih na základě smluvních vztahů se subjekty příslušných práv k dotčeným dílům, zejména s autory.
 2. Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Uživatel oprávněn dílo užít jiným způsobem, ledaže příslušné právní předpisy stanoví jinak. Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není bez dalšího oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat vcelku, ani po částech.

čl.5
Platební podmínky a storno podmínky

 1. Cena Zboží a nákladů na dodání Zboží je uvedena v Ceníku, resp. na Portálech u každé položky, a to v českých korunách, na Portálu www.dolorescannon.sk v eurech. Možnosti platby jsou zejména následující: převod z bankovního konta Uživatele, platba platební kartou, platba v hotovosti, platba za knihu dobírkou. Uživatel bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může v čase měnit.
 2. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Uživatele, má tento právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí Společnost bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí Uživatele na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce nebo profilu v Rezervačním systému Uživatele.
 3. Společnost se zavazuje vystavit Uživateli daňový doklad na částku, kterou Uživatel zaplatí.
 4. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou, resp. předán osobně v případě platby v hotovosti nebo kartou na terminálu Provozovny.
 5. Společnost si vyhrazuje právo jednostranně upravovat Ceník a měnit ceny Zboží.
 6. Společnost je oprávněna jednostranně započíst svoje pohledávky za Uživatelem na jakékoliv pohledávky Uživatele za Společností.

čl. 6
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o koupi Zboží nevznikají Uživateli žádná práva vůči nositelům práv k dílům.
 2. Uživatel není oprávněn při využívání Portálů Společnosti používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Portálů. Portály je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních Uživatelů.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Portálů či uživatelského účtu nebo v důsledku užití Portálů či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.
 4. Uživatel dále bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

čl. 7
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Uživatel, který je fyzickou osobou, bere na vědomí zpracovávání těchto svých osobních údajů ze strany Společnosti: jméno, příjmení, adresa bydliště, platná emailová adresa, číslo bankovního účtu, příp. číslo platební karty či číslo účtu PayPal. Uživatel, který je právnickou osobou, bere na vědomí zpracovávání těchto svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 2. Uživatel bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Společností, a to pro účely vedení uživatelského účtu, účetnictví, pro účely identifikace Uživatele týkající se zabezpečení proti kopírování, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživatelům v souladu s právními předpisy.
 3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu Společnosti sdělit jakoukoli změnu v osobních údajích, pokud se změna týká vyřizování objednávek.
 4. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

čl. 8

Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že dojde mezi stranami ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit především vzájemnou dohodou mezi stranami, Uživatel je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce („ČOI“)

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15120 00 Praha 2

Internetové stránky ČOIadr.coi.cz

E-mailová adresa ČOIadr@coi.cz.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Uživatele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Společností vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy Uživatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Společnosti poprvé.
 2. Než se Uživatel obrátí na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu, obrátí se nejdříve na Společnost pro vyřešení nastalé situace.
 3. Strany mohou k řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené on-line využít taktéž mimosoudní řešení takového sporu on-line formou. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje prostřednictvím stížnosti na elektronickém formuláři. Pro podávání stížností a řízení sporu je určena platforma zřízená Evropskou komisí na níže uvedených internetových stránkách pro řešení sporů on-line („Platforma“).

Internetové stránky Platformy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Postup podle tohoto čl. 9. není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších právních předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších právních předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.
 2. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle OZ, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění.
 2. Jakákoliv případná neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení Podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 3. Uživatel je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami před odesláním objednávky na Portálu a je povinen se jimi řídit.
 4. Aktuální změní Podmínek je vždy k dispozici na Portálu a na vyžádání v prostorách Provozovny.
 5. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit tyto Podmínky. V takovém případě je povinností Společnosti zveřejnit oznámení o změnách Podmínek (včetně navrhovaného znění) na svých internetových stránkách.
 6. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost Společnosti oznámit do 3 dnů od uveřejnění Podmínek. V takovém případě má Uživatel právo odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb ke dni účinnosti změny Podmínek.
 7. Pokud Uživatel se změnou Podmínek souhlasí nebo na oznámení o novém znění Podmínek nereaguje, má se za to, že s návrhem souhlasí. 
 8. Užívání Portálů se vždy považuje za formu konkludentního souhlasu s aktuálním zněním těchto Podmínek.
 9. Uživatel nese výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a za užívání svých uživatelských přihlašovacích údajů a za jejich používání. Veškerá přihlášení do Uživatelského účtu Uživatele pomocí uživatelských přihlašovacích údajů a hesla konkrétního Uživatele budou považována za přihlášení tímto Uživatelem, včetně veškerých úkonů, rezervací a změn, které po takovém přihlášení budou na účtu provedeny.
 10. Portály a jejich obsah jsou chráněny právem duševního vlastnictví. Společnost je oprávněna kdykoli Portály rozšiřovat a upravovat a také jejich provoz ukončit, aniž by jí tím vznikla povinnost nahradit jakoukoli škodu.
 11. Portály obsahují materiál, který je ve vlastnictví Společnosti nebo jej Společnost užívá na základě licence. Tento materiál zahrnuje zejména design, rozložení, vzhled a grafiku. Kopírování je možné pouze se souhlasem Společnosti.
 12. Portály mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Tyto odkazy Společnost uvádí, aby Uživatelům poskytla pohodlný přístup k dalším informacím. Uvedení těchto odkazů nesmí být vykládáno tak, že Společnost příslušné internetové stránky či jejich obsah schvaluje. Za obsah na odkazovaných internetových stránkách nenese Společnost žádnou odpovědnost.